A A A K
Strona główna Instrukcja BIP Strona WWW podmiotu
To jest wersja archiwalna z dnia 2018-02-02, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego

Działając zgodnie z § 7 oraz § 38 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 poz. 729) Polski Komitet Normalizacyjny informuje, że posiada zbędny składnik majątku ruchomego przeznaczony do nieodpłatnego przekazania innym jednostkom.

Podmioty zainteresowane nieodpłatnym przekazaniem zbędnych urządzeń ICT, proszone są o złożenie pisemnych wniosków z dopiskiem na kopercie „ZBĘDNY SPRZĘT ICT” do Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
ul. Świętokrzyska 14,
00-050 Warszawa

do Kancelarii w godzinach od 7.00 do 15.00 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lutego 2018 roku.

Wniosek, zgodnie z § 38 ust. 4 rozporządzenia, powinien zawierać w szczególności:
1) nazwę, siedzibę, adres i telefon podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego;
2) wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy
(nr porządkowy z wykazu, oznaczenie i nr inwentarzowy);
3) oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany z siedziby PKN w terminie wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym.

O przekazaniu składnika decydować będzie kolejność wpływu wniosku do Kancelarii Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących nieodpłatnego przekazania składnika majątkowego oraz ustalenia terminu ewentualnych oględzin, prosimy o kontakt telefoniczny: 22 556 75 79 lub 22 556 75 94 w godzinach od 9.00 do 14.30.

Nieodpłatne przekazanie odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego i na koszt podmiotu, któremu przekazano składnik.

Wykaz zbędnego sprzętu ICT w PKN.Opublikował: Przemysław Gałązka
Publikacja dnia: 2018-02-02
Autor: Grzegorz Głozak
Dokument z dnia: 2017-12-11
Dokument oglądany razy: 1 013
txtbtmdsf