A A A K
Strona główna Instrukcja BIP Strona WWW podmiotu
To jest wersja archiwalna z dnia 2018-02-26, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego


Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 729) PKN zagospodaruje zbędne lub zużyte składniki majątku ruchomego poprzez:
• sprzedaż.
Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników majątku ruchomego wyszczególnionego poniżej, mogą składać pisemne oferty zawierające:
• imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta oraz nr telefonu,
• wykaz składników majątku ruchomego objętych ofertą,
• oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składników majątku ruchomego objętych ofertą lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

Decydującą przesłanką przy zagospodarowaniu zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego PKN w drodze sprzedaży będzie kolejność złożonych ofert dla poszczególnych składników majątku ruchomego.
Ustala się następujące zasady działania komisji podczas sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego:
1) W pierwszej kolejności Komisja rozpatruje tylko wnioski kompletne (ze wskazanym numerem inwentarzowym) według kolejności złożenia.
2) Wnioski zawierające braki formalne (brak wskazania konkretnego numeru inwentarzowego środka trwałego PKN) mogą zostać rozpatrzone przez komisję po rozważeniu wszystkich wniosków kompletnych. Wnioski zawierające braki formalne zostaną rozpatrzone wg kolejności zgłoszeń.
3) Komisja ma prawo zaproponować oferentowi zakup innego zbędnego środka trwałego wymienionego w wykazie o zbliżonych parametrach i cenie w sytuacji gdy wskazany w ofercie zakupu przez oferenta środek został już sprzedany.
4) Pracownicy PKN, którym został oddany sprzęt do użytku służbowego na okres co najmniej jednego roku posiadają prawo pierwokupu zgodnie z § 36. ust 2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa.
Wnioski, o których mowa wyżej należy składać do dnia 8 marca 2018 r. do godz. 10:00 do siedziby PKN w Warszawie, ul. Świętokrzyska 14. (kancelaria PKN pok. 108 I piętro). Wnioski należy umieścić w nieprzezroczystej, zamkniętej i zapieczętowanej kopercie z dopiskiem:
„Zagospodarowanie zbędnego lub zużytego mienia.”.

Ze stanem fizycznym składników rzeczowych majątku ruchomego można zapoznać się w siedzibie PKN w pok. 405, w godz. 10:00 - 12:00 w dni robocze, po wcześniejszym umówieniu.
Oględziny urządzeń proszę uzgadniać z P. Piotrem Natkowskim pod nr telefonu (22) 556 75 94.

Wykaz zbędnego sprzętu ICT w PKN.

Wniosek_PrzykładOpublikował: Grzegorz Głozak
Publikacja dnia: 2018-02-26
Autor: Grzegorz Głozak
Dokument z dnia: 2017-12-11
Dokument oglądany razy: 1 256
txtbtmdsf