A A A K
Strona główna Instrukcja BIP Strona WWW podmiotu
To jest wersja archiwalna z dnia 2019-03-04, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana ogłoszenia

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego
Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 729) PKN zagospodaruje zbędne lub zużyte składniki majątku ruchomego poprzez:

  • sprzedaż.

Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników majątku ruchomego wyszczególnionego poniżej, mogą składać pisemne oferty zawierające:

  • imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta oraz nr telefonu,
  • wykaz składników majątku ruchomego objętych ofertą,
  • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składników majątku ruchomego objętych ofertą lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

Decydującą przesłanką przy zagospodarowaniu zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego PKN w drodze sprzedaży będzie kolejność złożonych ofert dla poszczególnych składników majątku ruchomego.
Ustala się następujące zasady działania komisji podczas sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego:
1) W pierwszej kolejności Komisja rozpatruje tylko wnioski kompletne (ze wskazaną pozycją z wykazu i numerem inwentarzowym) według kolejności złożenia.
2) Wnioski zawierające braki formalne (brak wskazania konkretnego numeru inwentarzowego środka trwałego PKN) mogą zostać rozpatrzone przez komisję po rozważeniu wszystkich wniosków kompletnych. Wnioski zawierające braki formalne zostaną rozpatrzone wg kolejności zgłoszeń.
3) Komisja ma prawo zaproponować oferentowi zakup innego zbędnego środka trwałego wymienionego w wykazie o zbliżonych parametrach i cenie w sytuacji gdy wskazany w ofercie zakupu przez oferenta środek został już sprzedany.
4) Pracownicy PKN, którym został oddany sprzęt do użytku służbowego na okres co najmniej jednego roku posiadają prawo pierwokupu zgodnie z § 36. ust 2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa.
Oferty lub wnioski, o których mowa wyżej należy składać do dnia 18 marca 2019 r. do godz. 10:00 do siedziby PKN w Warszawie, ul. Świętokrzyska 14. (kancelaria PKN pok. 108 I piętro) z dopiskiem: Zagospodarowanie zbędnego lub zużytego mienia.
Ze stanem fizycznym składników rzeczowych majątku ruchomego można zapoznać się w siedzibie PKN w pok. 405, w godz. 10:00 - 12:00 w dni robocze, po wcześniejszym umówieniu.
Oględziny urządzeń proszę uzgadniać z P. Pawłem Kierzkowskim pod nr telefonu 22 556 74 83.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) z siedzibą przy ul. Świętokrzyskiej 14, 00-050 Warszawa.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, informacji udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych, tel. 22 5567661, e-mail: daneosobowe@pkn.pl.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji umowy zakupu zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego PKN.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane właściwym urzędom.

Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienionego wyżej celu zgodnie z obowiązującymi przepisami nie dłużej niż przez 2 lata, a następnie są archiwizowane zgodnie z przepisami archiwalnymi.

Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo sprostowania, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.

Wykaz zbędnego sprzętu ICT w PKN przeznaczonego do sprzedaży

WniosekOpublikował: Przemysław Gałązka
Publikacja dnia: 2019-03-04
Autor: Grzegorz Głozak
Dokument z dnia: 2017-12-11
Dokument oglądany razy: 2 242
txtbtmdsf