A A A K
Strona główna Instrukcja BIP Strona WWW podmiotu

Polski Komitet Normalizacyjny zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej BIP PKN zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony BIP Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Data publikacji strony BIP PKN: 2015-04-21.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2015-04-21.

Strona BIP jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Kamila Radońska. Mail do osoby odpowiedzialnej: kamila.radonska@pkn.pl Kontaktować można się także, dzwoniąc pod numer telefonu 22 556 76 02. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności architektonicznej – 00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14.

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:
 • Wejścia zapewniające swobodny dostęp do budynku przez osoby niepełnosprawne, bezpośrednio z chodnika, bez ograniczeń architektonicznych.
 • W wejściu głównym – ochrona i obsługa recepcyjna.
 • W punkcie sprzedaży i czytelni norm informacji udzielają pracownicy PKN.
 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
 • Korytarze i schody dostępne i szerokie, 2 windy mogą przewozić wózki z osobami niepełnosprawnymi.
 1. Opis dostosowań:
 • Mała pochylnia ułatwiająca wjazd wózkiem inwalidzkim.
 • Wszelkich informacji mogą udzielać: recepcjonistka – wejście główne i pracownik PKN – w punkcie sprzedaży i czytelni norm.
 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
 • PKN nie posiada parkingu, możliwość korzystania z okolicznych miejskich miejsc parkingowych.
 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
 • Brak ograniczeń – informacji udzielają: recepcjonistka oraz pracownicy PKN – w punkcie sprzedaży i czytelni norm.
 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:
 • Brak takiej możliwości.

Opis dostępności architektonicznej – 40-032 Katowice, ul. Dąbrowskiego 32, Sektor Górnictwa i Hutnictwa – II piętro, Dział Sprzedaży – parter (osobne wejście od ul. W. Reymonta).

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:
 • Wejścia do budynku bezpośrednio z chodnika.
 • Pojedynczy stopień w wejściu głównym.
 • Ochrona.
 • Pojedynczy stopień w wejściu do Działu Sprzedaży.
 • Informacji w Dziale Sprzedaży udzielają pracownicy PKN.
 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
 • Korytarze i schody dostępne.
 • W wejściu głównym 2 windy – mogą przewozić wózki z osobami  niepełnosprawnymi.
 1. Opis dostosowań:
 • Ochrona i pracownicy Działu Sprzedaży udzielają pomocy osobom niepełnosprawnym na wózkach w pokonaniu stopnia.
 • Informacji mogą udzielać pracownik ochrony – wejście główne i pracownik PKN – w Dziale Sprzedaży.
 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
 • PKN nie posiada parkingu, możliwość korzystania z okolicznych miejskich miejsc parkingowych.
 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
 • Brak ograniczeń – informacji udzielają: pracownik ochrony i pracownicy PKN – w Dziale Sprzedaży. 
 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:
 • Brak takiej możliwości.

Opis dostępności architektonicznej – 90-132 Łódź, ul. Narutowicza 75, VII piętro, Sektor Produktów Powszechnego Użytku, Dział Sprzedaży.

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:
 • Wejścia do budynku bezpośrednio z chodnika.
 • Pojedynczy stopień w wejściu głównym.
 • Obsługa recepcyjna.
 • Pracownik recepcji udziela pomocy osobom niepełnosprawnym na wózkach w pokonaniu stopnia.
 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
 • Korytarze i schody dostępne.
 • W wejściu głównym winda mogąca przewozić wózki z osobami  niepełnosprawnymi.
 1. Opis dostosowań:
 • Pracownicy recepcji udzielają pomocy osobom niepełnosprawnym na wózkach w pokonaniu stopnia.
 • Informacji mogą udzielać recepcjonistka – wejście główne i pracownik PKN – w Dziale Sprzedaży.
 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
 • PKN nie posiada parkingu, możliwość korzystania z okolicznych miejskich miejsc parkingowych.
 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
 • Brak ograniczeń – informacji udziela recepcjonistka.
 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:
 • Brak takiej możliwości. 


Opublikował: Przemysław Gałązka
Publikacja dnia: 2019-09-20
Autor: Marta Hejduk
Dokument z dnia: 2019-09-20
Dokument oglądany razy: 1 306
txtbtmdsf