A A A K
Strona główna Instrukcja BIP Strona WWW podmiotu

Organizacyjnymi elementami systemu normalizacyjnego w Polsce są:

 1. Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) – krajowa jednostka normalizacyjna (państwowa jednostka budżetowa).
 2. Rada Normalizacyjna (RN) – kolegialny organ opiniodawczo-doradczy PKN.
 3. Organy Techniczne (OT) – ciała kolegialne powoływane przez Prezesa PKN do prowadzenia prac normalizacyjnych.

Polski Komitet Normalizacyjny odpowiada za organizację działalności normalizacyjnej. PKN nie jest organem administracji rządowej, jest podmiotem prawa publicznego. Działa z mocy Ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji.

Głównymi zadaniami PKN są:

 • organizowanie i nadzorowanie działań związanych z opracowywaniem i rozpowszechnianiem Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych;
 • określanie stanu i kierunków rozwoju działalności normalizacyjnej;
 • zatwierdzanie i wycofywanie Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych;
 • reprezentowanie Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych i regionalnych organizacjach normalizacyjnych, uczestnictwo w ich pracach oraz występowanie za granicą w sprawach dotyczących normalizacji;
 • inicjowanie i organizowanie pracy komitetów technicznych;
 • organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej, wydawniczej, promocyjnej i informacyjnej dotyczącej normalizacji i dziedzin pokrewnych;
 • opiniowanie projektów aktów wykonawczych związanych z normalizacją;
 • uczestnictwo w krajowym systemie notyfikacji norm i aktów prawnych.

Więcej nt. systemu normalizacyjnegoOpublikował: Przemysław Gałązka
Publikacja dnia: 2020-09-24
Autor: Marta Hejduk
Dokument z dnia: 2020-09-24
Dokument oglądany razy: 1 760
txtbtmdsf