A A A K
Strona główna Instrukcja BIP Strona WWW podmiotu

 Działania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na szczeblu europejskim i międzynarodowym obejmują współpracę z międzynarodowymi i europejskimi organi¬zacjami normalizacyjnymi oraz koordynację zadań zwią¬zanych z negocjowaniem, podpisywaniem oraz realizacją umów i porozumień dwustronnych z jednostkami nor¬malizacyjnymi z innych krajów.

PKN jest członkiem międzynarodowych i europejskich organizacji normalizacyjnych, takich jak: IEC – Międzynarodowa Komisja Elektrotechnicz¬na, ISO – Międzynarodowa Organizacja Normaliza¬cyjna, CEN – Europejski Komitet Normalizacyjny, CENELEC – Europejski Komitet Normalizacyjny Elek¬trotechniki oraz krajową organizacją normalizacyjną w ETSI – Europejskim Instytucie Norm Telekomuni¬kacyjnych.

Dzięki członkostwu w tych organizacjach PKN umożliwia polskim interesariuszom aktywny udział w pracach normalizacyjnych europejskich i międzyna¬rodowych instytucji. Przedstawiciele i delegaci PKN reprezentują interesy polskiego systemu normaliza¬cyjnego i polskich interesariuszy w organach zarządczych i technicznych międzynarodowych i europejskich organizacji normalizacyjnych.

Dowiedz się więcej nt. współpracy międzynarodowej PKNOpublikował: Przemysław Gałązka
Publikacja dnia: 2020-09-25
Autor: Marta Hejduk
Dokument z dnia: 2020-09-25
Dokument oglądany razy: 1 859
txtbtmdsf