A A A K
Strona główna Instrukcja BIP Strona WWW podmiotu

Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) to krajowa jednostka normalizacyjna, która odpowiada za organizację działalności normalizacyjnej. PKN nie jest organem administracji rządowej, jest podmiotem prawa publicznego. Działa z mocy Ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji.

Głównymi zadaniami PKN są:

 • organizowanie i nadzorowanie działań związanych z opracowywaniem i rozpowszechnianiem Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych;
 • określanie stanu i kierunków rozwoju działalności normalizacyjnej;
 • zatwierdzanie i wycofywanie Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych;
 • reprezentowanie Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych i regionalnych organizacjach normalizacyjnych, uczestnictwo w ich pracach oraz występowanie za granicą w sprawach dotyczących normalizacji;
 • inicjowanie i organizowanie pracy komitetów technicznych;
 • organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej, wydawniczej, promocyjnej i informacyjnej dotyczącej normalizacji i dziedzin pokrewnych;
 • opiniowanie projektów aktów wykonawczych związanych z normalizacją;
 • uczestnictwo w krajowym systemie notyfikacji norm i aktów prawnych.


Krajowa jednostka normalizacyjna musi być bezstronna oraz niezależna od jakiejkolwiek grupy interesów, a prace normalizacyjne prowadzą Organy Techniczne (OT) działające przy PKN. Wszystkim środowiskom zainteresowanym normalizacją PKN umożliwia udział w pracach poszczególnych OT: Komitetów Technicznych (KT), Komitetów Zadaniowych (KZ) oraz Podkomitetów Technicznych (PK).

Korzyści z udziału w normalizacji:

 • przewaga konkurencyjna
 • szansa dotarcia na szerszy rynek przy znacznie niższych kosztach projektowania i badań
 • możliwość bezpośredniego wpływania na treść norm
 • ułatwiony dostęp do informacji „z rynku”
 • poszerzanie kontaktów biznesowych


Normalizacja odgrywa istotną rolę w gospodarce rynkowej - jest gwarancją jakości i przyczynia się do konkurencyjności polskich produktów i usług. Normalizacja prowadzona jest w celu:

 • racjonalizacji produkcji i usług poprzez stosowanie uznanych reguł technicznych lub rozwiązań organizacyjnych
 • usuwania barier technicznych w handlu i zapobiegania ich powstawaniu
 • zapewnienia ochrony życia, zdrowia, środowiska i interesu konsumentów oraz bezpieczeństwa pracy
 • poprawy funkcjonalności, kompatybilności i zamienności wyrobów, procesów i usług oraz regulowania ich różnorodności
 • zapewnienia jakości i niezawodności wyrobów, procesów i usług
 • działania na rzecz uwzględnienia interesów krajowych w normalizacji europejskiej i międzynarodowej
 • ułatwiania porozumiewania się przez określanie terminów, definicji, oznaczeń i symboli do powszechnego stosowania.


Zasady normalizacji:

 • jawność i powszechna dostępność
 • uwzględnienie interesu publicznego
 • dobrowolność uczestnictwa w procesie opracowywania i stosowania norm;
 • zapewnienie możliwości uczestnictwa wszystkich zainteresowanych w procesie opracowywania norm
 • konsens jako podstawa uzgadniania treści norm
 • niezależność od administracji publicznej oraz jakiejkolwiek grupy interesów
 • jednolitość i spójność postanowień norm
 • wykorzystywanie sprawdzonych osiągnięć nauki i techniki
 • zgodność z zasadami normalizacji europejskiej i międzynarodowej.

Otwórz plik: Informacja o PKN w postaci pliku odczytywalnego maszynowo (PDF, 67 KB)Opublikował: Przemysław Gałązka
Publikacja dnia: 2021-08-27
Autor: Marta Hejduk
Dokument z dnia: 2021-08-26
Dokument oglądany razy: 475
txtbtmdsf