A A A K
Strona główna Instrukcja BIP Strona WWW podmiotu

Polski Komitet Normalizacyjny zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (BIP PKN) zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony BIP PKN.

Data publikacji strony BIP PKN: 2015-04-21.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2015-04-21.

Strona BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodów wymienionych poniżej.

W chwili publikacji deklaracji nie są spełnione następujące kryteria określone w załączniku do powyższej ustawy:

 • nie wszystkie treści nietekstowe posiadają opis alternatywny w postaci tekstu (1.1.1)
 • w polu szukaj czytnik ekranu nie podpowiada rodzaju informacji, które trzeba wpisać w polach formularza (1.3.5)
 • na stronie znajdują się dokumenty w formie grafik, które są niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł. Posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji (1.4.5)
 • strona nie umożliwia zawijania tekstu (1.4.10)
 • strony nie umożliwia pomijanie powtarzalnych elementów nawigacji (2.4.1)
 • nie wszystkie linki wystarczająco informują o ich przeznaczeniu (2.4.4)

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-20.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2021-03-23.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Dane teleadresowe siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego:

 • Siedziba główna, Adres: ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa. Adres do korespondencji: skr. poczt. 411, 00-950 Warszawa 1. Telefon: 22 55 67 680, 22 55 67 522 lub 22 55 67 652, e-mail: kancelaria@pkn.pl
 • Dział Sprzedaży Katowice, Adres: ul. Dąbrowskiego 22, 40-032 Katowice. Telefon: 32 25 18 904, fax: 32 20 99 129, telefon/fax: 32 35 97 961, e-mail: wspkatowice@pkn.pl
 • Dział Sprzedaży Łódź, Adres: ul. Narutowicza 75, 90-132 Łódź, telefon/fax: 42 67 85 460, e-mail: wsplodz@pkn.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej BIP PKN prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Pani Kamila Radońska, e-mail: kamila.radonska@pkn.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu 22 556 76 02. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacji na temat dostępności architektonicznej budynków PKN udzielają:

 • w Warszawie – pracownicy recepcji i ochrony w wejściu głównym oraz pracownicy PKN  Punkcie sprzedaży i Czytelni norm;
 • w Katowicach – pracownicy ochrony w wejściu głównym oraz pracownicy PKN w Dziale Sprzedaży;
 • w Łodzi – pracownicy PKN w Dziale Sprzedaży.

Opis dostępności architektonicznej budynku ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:

 • Wejścia zapewniające swobodny dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych, bezpośrednio z chodnika, bez ograniczeń architektonicznych.
 • W wejściu głównym – ochrona i obsługa recepcyjna.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

 • Korytarze i schody dostępne i szerokie, dwie windy mogą przewozić wózki z osobami niepełnosprawnymi.
 • W Punkcie sprzedaży i Czytelni norm toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

3. Opis dostosowań:

 • Mała pochylnia ułatwiająca wjazd wózkiem inwalidzkim.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

 • PKN nie posiada parkingu, możliwość korzystania z okolicznych miejskich miejsc parkingowych. Publicznie dostępne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych: jedno miejsce przed budynkiem na ulicy Świętokrzyskiej, jedno miejsce na początku ulicy Mazowieckiej, trzy miejsca bezpośrednio przed wejściem głównym do NBP plac Powstańców Warszawy bliżej ulicy Świętokrzyskiej, jedno miejsce na początku ulicy Tadeusza Czackiego.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

 • Brak ograniczeń.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:

 • W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.

Opis dostępności architektonicznej budynku ul. J. Lompy 14, 40-955 Katowice

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:

 • Wejścia do budynku bezpośrednio z chodnika.
 • Portiernia/Ochrona.
 • Tablica informacyjna przy portierni

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

 • Korytarze i schody dostępne.W wejściu głównym jedna winda mogąca przewozić wózki z osobami niepełnosprawnymi.

3. Opis dostosowań:

 • Ochrona/pracownicy portierni udzielają pomocy osobom niepełnosprawnym na wózkach przy wchodzeniu do budynku.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

 • Przy budynku (od ul. Lompy) znajdują się dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

 • Brak ograniczeń.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:

 • W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.

Opis dostępności architektonicznej budynku ul. Narutowicza 75, 90-132 Łódź, VII piętro, Sektor Produktów Powszechnego Użytku, Dział Sprzedaży

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:

 • Wejścia do budynku bezpośrednio z chodnika.
 • Tablica informacyjna w wejściu.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

 • Korytarze i schody dostępne.
 • W wejściu głównym winda mogąca przewozić wózki z osobami niepełnosprawnymi.

3. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

 • PKN nie posiada parkingu, możliwość korzystania z okolicznych miejskich miejsc parkingowych.

4. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

 • Brak ograniczeń.

5. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:

 • W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.

Opis dostępności architektonicznej – ewakuacja niepełnosprawnych

1. Niepełnosprawny pracownik PKN – Kierujący KO wyznacza z najbliższych współpracowników osoby, które będą odpowiedzialne w czasie alarmu za ewakuację tej osoby.
2. Niepełnosprawny interesant w PKN – za ewakuację odpowiedzialna osoba obsługująca interesanta.Opublikował: Grzegorz Głozak
Publikacja dnia: 2021-09-07
Autor: Marta Hejduk
Dokument z dnia: 2019-09-20
Dokument oglądany razy: 2 851
txtbtmdsf