A A A K
Strona główna Instrukcja BIP Strona WWW podmiotu

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 40 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zasad postępowania ze zbędnymi i zużytymi składnikami majątku ruchomego w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (z późn. zm.) zwany dalej Zarządzeniem, Polski Komitet Normalizacyjny ogłasza sprzedaż zbędnego sprzętu ICT w PKN


Zainteresowani zakupem składają wniosek o chęci odkupienia sprzętu ICT w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej PKN. Wniosek o chęci odkupienia sprzętu ICT umieszczonego w wykazie zbędnego sprzętu ICT stanowi załącznik nr 7 do Zarządzenia.


Komisja rozpatruje tylko wnioski kompletne (ze wskazanym numerem inwentarzowym) według kolejności złożenia. Po rozważeniu wszystkich wniosków kompletnych, mogą zostać rozpatrzone przez komisję wnioski zawierające braki formalne (brak wskazania konkretnego numeru inwentarzowego środka trwałego PKN) również wg kolejności zgłoszeń.


Komisja ma prawo zaproponować oferentowi zakup innego zbędnego środka trwałego wymienionego w wykazie o zbliżonych parametrach i cenie w sytuacji gdy wskazany w ofercie zakupu przez oferenta środek został już sprzedany.

Wniosek, o którym mowa wyżej należy złożyć do dnia 1 czerwca 2023 r. do godz. 10:00 do siedziby PKN w Warszawie, ul. Świętokrzyska 14. (kancelaria PKN pok. 108 I piętro)
z dopiskiem: Zagospodarowanie zbędnego lub zużytego mienia.


Ze stanem fizycznym składników rzeczowych majątku ruchomego można zapoznać się
w siedzibie PKN w pok. 405, w godz. 10:00 - 12:00 w dni robocze, po wcześniejszym umówieniu.
Oględziny urządzeń proszę uzgadniać z Panem Pawłem Kierzkowskim pod nr telefonu:


225567-483.


Administratorem Pani /Pana danych osobowych jest Polski Komitet Normalizacyjny (PKN)
z siedzibą ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa.


Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, informacji udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych, tel. 22 5567661, e-mail: daneosobowe@pkn.pl.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji umowy zakupu zbędnych
lub zużytych składników majątku ruchomego PKN.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane właściwym urzędom.

Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienionego wyżej celu zgodnie z obowiązującymi przepisami nie dłużej niż przez 2 lata, a następnie są archiwizowane zgodnie z przepisami archiwalnymi.

Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo sprostowania, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.


Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.


Wykaz zbędnego sprzętu ICT w PKN przeznaczonego do sprzedaży

WniosekOpublikował: Przemysław Gałązka
Publikacja dnia: 2023-05-18
Autor: Marta Hejduk
Dokument z dnia: 2023-05-18
Dokument oglądany razy: 262
txtbtmdsf