Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-05-20 ( Imieniny: Bazylego, Bernardyna)

Biuletyn Informacji Publicznej PKN - Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. poz. 1641 z późn. zm.).

(...) informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona. Informacja sektora publicznego to każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będąca w posiadaniu podmiotu zobowiązanego do udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego.

Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w zakresie informacji będących informacjami sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw.

Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:

 • udostępnionych w systemie teleinformatycznym, a w szczególności na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu zobowiązanego lub w centralnym repozytorium informacji publicznej;
 • przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

 1. Nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium;
 2. Została udostępniona w sposób innych niż określony w pkt. 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
 3. Będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
 4. Została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wniosek można wnieść w postaci papierowej albo elektronicznej.
Wniosek można przesłać:

Polski Komitet Normalizacyjny
Ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa

Wniosek powinien zawierać następujące informacje:

 • nazwę podmiotu zobowiązanego;
 • informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
 • wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
 • wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny lub niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, a w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 • wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej także wskazanie formatu danych;
 • wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego.

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli rozpatrzenie wniosku w tym terminie nie jest możliwe, Wnioskodawca zostanie powiadomiony o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
Podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną pochodzącą od Polskiego Komitetu Normalizacyjnego jest zobowiązany do:

 • poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od Polskiego Komitetu Normalizacyjnego;
 • poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

Polski Komitet Normalizacyjny nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia informacji ponownie wykorzystywanej.
Informacje sektora publicznego udostępniania się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie. Można nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. poz. 1641).

Autor: Marta Hejduk

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-07-19 08:37przez: Marta Hejduk
Opublikowano:2023-07-19 08:37przez: Przemysław Gałązka
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej PKN
Odwiedziny:2039

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo